מדיניות פרטיות

חברת פיזבק טכנולוגיות בע"מ ("החברה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים בשירותים המקוונים שהיא מנהלת באתר www.feezback.com (להלן: "האתר״ או "השירות") ובכל כתובת נוספת לפי שיקול דעתה של החברה. מדיניות פרטיות זו מפרטת את נוהגי הפרטיות בשירות. היא סוקרת, בין השאר, את האופן שבו החברה משתמשת במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים בשירות, או שנאסף על-ידה בעת שימושך בשירות.

השימוש בשירות ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו והוראות נוספות מטעם החברה שייתכן ויופיעו במהלך השימוש בשירות (יחדיו: "המסמכים המחייבים"). מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, לכל המגדרים.

מסירת מידע לחברה

שימוש בשירות מחייב את השלמתו של הליך הרשמה פשוט. בעת ההרשמה, תתבקש למסור לנו פרטים כגון שם, תפקיד, כתובת מייל וכן פרטים אחרים שידרשו בהתאם לשירות שתבקש לצרוך.

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים ומסירתם תלויה ברצונך ובהסכמתך. מסירת פרטיך לחברה הינה על אחריותך בלבד ונעשית בכפוף להסכמתך החופשית לתנאי השימוש ופרטי מדיניות זו.

מידע שנאסף במהלך השימוש בשירות

בעת שימושך בשירות, גם אם אינך משתמש רשום, עשויה החברה לאסוף מידע על נוהגיך, תוכן או פרסומות שקראת, העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לשירות ועוד. החברה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כגון Google Analytics, כדי לאסוף ולנתח מידע אישי, אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש בשירות, לרבות מידע שנוגע לפעילותך בשירות. במידה ואינך משתמש רשום, מידע זה לא יזהה אותך באופן אישי. במידה והינך משתמש רשום, ניתוח זה יאפשר לנו לקשר את המידע שנאסף לפעולות אחרות שביצעת בשירות, כגון אינטראקציה שלך מול החברה, צפייה במידע שהצגנו לך ועוד.

שים לב כי בעת שימושך בשירות צדדים שלישיים כגון Google, עשויים לאסוף מידע אישי או סטטיסטי אודותיך, בקשר להרגלי הגלישה שלך, אתרים בהם ביקרת וכדומה. להרחבה בנושא זה ראה פרק ה- Cookies.

השימוש במידע

הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש בשירות, יישמרו במאגר המידע של החברה. השימוש בשירות ואישורך את מדיניות הפרטיות מעידים על כך כי הינך מסכים שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של החברה. במידע שבמאגר ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו והמסמכים המחייבים, או לפי הוראות כל דין, לרבות למטרות המפורטות להלן –

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותי החברה (כיום ובעתיד);
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בשירות, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים בשירות וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
 • כדי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת, מידע בדבר שירותיה של החברה, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלת המידע השיווקי כאמור. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982;
 • ליצירת קשר אתך כשהחברה סבורה שקיים צורך בכך;
 • כדי לערוך מעת לעת סקרים ומשאלים;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי אגרגטיבי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של השירות;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או במסמכים המחייבים.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך והמידע שנאסף על פעילותך בשירות, אלא במקרים שלהלן –

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירות, מידע כאמור לא יזהה אותך אישית;
 • במידה ותיתן לנו את הסכמתך המפורשת נוספת להעברת פרטייך לצדדים שלישיים;
 • אם תפר את תנאי המסמכים המחייבים, או אם תבצע באמצעות השירות, או בקשר איתו, פעולות הנחזות על ידי החברה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה, לצורך אכיפת זכויותיה של החברה, או של צדדים שלישיים או למניעת ההפרה;
 • אם יתקבל בידי החברה צו של רשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי או בהתאם לחובה לפי דין;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;
 • החברה תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית בשירות לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • החברה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בחברה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין או במכוון את זהותך, ללא הסכמתך;
 • אם החברה תארגן את פעילותה או את פעילות השירות במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות השירות עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של החברה ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

היכן נשמר המידע?

המידע שאנו אוספים נשמר במאגר המידע שלנו, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לישראל.

איסוף מידע באמצעות קבצי עוגיות באתר

החברה רשאית להשתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש שלך באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי מכשיר הקצה המשמש אותך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, הפעולות שביצעת באתר ועוד.

החברה משתמשת גם בקבצי עוגיות שמקורן בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics ושירותי הפרסום של חברת גוגל. קבצי העוגיות נועדו עבור הן עבור ניתוח מידע אגרגטיבי וסטטיסטי והן עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים רלבנטיים עבורך, בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת (retargeting). למידע נוסף אודות סוגי העוגיות שגוגל או מי מטעמה אוספות וכיצד הן משתמשות בקבצים אלו, ראה הרחבה במרכז המידע של גוגל.

אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכל לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי עוגיות אודותיך ("Opt-Out"), למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות Google Analytics, לחץ כאן. למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירותי הפרסום של גוגל, לחץ כאן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במכשיר הקצה בכל עת.

זכות לעיין במידע

לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בדיוור ישיר"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה רק מידע הדרוש לה כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות הפרטיות שינויים מהותיים תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של השירות 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו במדיניות הפרטיות שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 7 ימים לפני כניסתם לתוקף – זאת אלא אם יבוצעו השינויים בהתאם להוראות כל דין. במקרה זה, השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין. המשך השימוש בשירות לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים של מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף בשירות. בכל עת תוכל לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים בשירות.

21.06.2020