תנאי שימוש

 1. אתר האינטרנט שכתובתו feezback.com (“האתר”) שייך לחברת פיזבק טכנולוגיות בע"מ ("פיזבק" או "החברה").
 2. כל שימוש באתר וכן כל שירות נלווה, נוסף או קשור שינתן על ידי החברה או מי מטעמה כפוף לתנאי שימוש אלה כפי שיהיו מזמן לזמן, להסכם עם הלקוח ו להוראות כל דין.
 3. יובהר, כי תנאים אלה חלים על מכלול השימושים האפשרי באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב).
 4. החברה תהא רשאית לחסום את גישתך לאתר או לנכסים אחרים שלה, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא מבלי צורך לספק לך נימוק או הסבר. מבלי לגרוע מהאמור, חסימת גישתך עשויה לחול, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את תנאי השימוש (או כל הוראה אחרת) או את הוראות הדין, או במקרה בו תפגע/י או תנסה/י לפגוע בהתנהלות התקינה של האתר או בצד שלישי כלשהו. אם נחסמה גישתך כאמור, לא תהיה/י רשאי/ת לשוב ולהירשם באתר תחת שם משתמש/ת אחר/ת בתקופת ההגבלה, ככל שתהיה כזו. לתשומת לבך כי רישום לאתר תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי חוק.
 5. הינך מתחייב שלא לעשות שימושים אסורים באתר. שימושים אסורים כוללים בין היתר: (א) שימושים אשר הינם אסורים לפי כל דין; (ב) העתקה או שינוי של מידע; (ג) פגיעה או הפרת פרטיותו של אדם כלשהו; (ד) פגיעה בדרך כלשהי בפעילותו של האתר; (ה) כל שימוש באתר למטרת הפקת רווח או שימוש מסחרי אחר; (ו)משלוח נתונים ו/או מידע שאינם מדוייקים ו/או כוזבים ו/או מסולפים ו/או מטעים ו/או שקריים (ז) משלוח נתונים ו/או מידע שיש בהם כדי להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים, כגון תוכנות מזיקות, שורות קוד, וירוסים, "סוס טרואיני" או כל תוכנה אחרת שיש בה כדי לפגוע במהלך התקין של האתר.
 6. הנך מתחייב/ת בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האתר.
 7. בעצם השימוש באתר הנך מצהיר/ה כי השימוש באתר נועד למטרות חוקיות העומדות בכפוף להוראות תנאי השימוש ולהוראות הדין. הנך מודע/ת לכך כי את/ה האחראי/ת הבלעדי/ת על השימוש באתר.
 8. הנהלת האתר מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר ושירותיו. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת בכתובת ‎com/privacy/ והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. הואיל ומדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.
 9. האתר מיועד למשתמשים בגירים. ככל שלא מלאו לך 18, אנא קרא את תנאי השימוש בעיון יחד עם הוריך ו/או אפוטרופוס אחר שלך. אם אתה ו/או האפוטרופוס שלך אינם מסכימים לאלו מתנאי השימוש של האתר, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.
 10. FeezBack איננה סוכנת, משווקת, יועצת או מתווכת של שירותים בנקאיים ו/או פיננסיים ואינה מציגה עצמה ככזו.
 11. הסכמתך לתנאי השימוש מהווה הסכמתך לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב- 1982. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח או להציג מעת לעת עדכונים, פרסומים ו/או חומרים אחרים למשתמשיה באמצעות הדואר האלקטרוני שנתנו בעת הרשמם לשירות. בכל מקרה בו תחליט כי אינך מעוניין לקבל את הדיוור או השירות כאמור, עליך להודיע לחברה בכתב לכתובת info@feezback.com ואנו נסיר אותך מרשימת התפוצה.
 12. הינך מצהיר ומתחייב כי קראת את מדיניות הפרטיות של החברה וכי אתה מסכים לתנאיה. feezback עושה כל מאמץ לאבטח את המידע שלך, בהתאם לנהוג ולמקובל באתרים מסוג זה. מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני פריצות. כל עוד החברה תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאתר ו/או למחשביה.

החברה לא תהיה אחראית לנזק שייגרם לך כתוצאה מאי יכולת לגשת לאתר כתוצאה מניתוקים, תקלות טכניות של ספקי האינטרנט, בעיות במערכות המחשוב ו/או שיבושי קשר.

 1. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך ו/או למחשב ו/או לציוד אחר כתוצאה מהשימוש באתר.
 2. האתר המידע וכל זכויות הקניין הרוחני בקשר אליהן הינן נכס של החברה ושל החברה בלבד. כל שימוש בהם כפוף להסכמה מראש ובכתב של החברה.
 3. החברה אינה מתחייבת לזמינות האתר והשירותים בכל עת.
 4. החברה תבצע תיקונים, שיפורים ו/או שינויים מעת לעת באתר ובשירותים ושומרת לעצמה את הזכות לבצע שינוים תיקונים ושיפורים אלה בכל זמן ואף להפסיק זמנית או לצמיתות את פעילות האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. החברה אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף אשר יגרם עקב או בקשר עם השימוש בשירותיה. השירותים מסופקים AS IS ועל אחריות הלקוח בלבד ולא תעלה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין האמור.
 6. החברה רשאית לחסום או להקפיא גישה לשירותים מסויימים או לכלל השירותים לכלל הלקוחות או ללקוחות ספציפיים, לרבות לקוחות שעשו שימוש בשירותי האתר בעבר, מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה מוקדמת.
 7. החברה רשאית לשנות תנאי שימוש אלה (לרבות בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. השינוי יכנס לתוקפו עם העלאתו לאתר החברה. השימוש באפליקציה יהיה כפוף לתנאי השימוש החדשים באותה העת.
 8. אי תקפותה ו/או ביטולה ו/או בטלותה של הוראה כלשהי מהוראות תנאי השימוש לא תפגע בתוקף המלא של כל יתר ההוראות.
 9. על שירותי החברה יחול הדין הישראלי בלבד וסמכות שיפוט בלעדית תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.