תנאי שימוש באתר Feezback

FeezBack הינה פלטפורמה אינטרנטית המאפשרת למשתמשיה לקבל מידע בנושאים פיננסיים, להשוות מוצרים בנקאיים ופיננסיים ולקבל שירותים נוספים ("FeezBack" או "הפלטפורמה", "המשתמשים" ו"השירותים" בהתאמה). הפלטפורמה מופעלת על ידי פיזבק טכנולוגיות בע"מ ("פיזבק" או "החברה").

כל שימוש באתר FeezBack.com בפלטפורמה או בשירותים וכן כל שירות נלווה, נוסף או קשור שינתן על ידי החברה או מי מטעמה כפוף לתנאי שימוש אלה כפי שיהיו מזמן לזמן ובהתאם להוראות כל דין.

הנהלת האתר מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר ושירותיו. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת בכתובת ‎feezback.com/privacy/ והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. הואיל ומדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

האתר מיועד למשתמשים בגירים. ככל שלא מלאו לך 18, אנא קרא את תנאי השימוש בעיון יחד עם הוריך ו/או אפוטרופוס אחר שלך. אם אתה ו/או האפוטרופוס שלך אינם מסכימים לאלו מתנאי השימוש של האתר, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

בעצם השימוש בפלטפורמה, האתר או השירותים הינך מצהיר ומתחייב כי קראת והבנת תנאים אלה והינך מסכים לאמור בהם.

 1. FeezBack איננה סוכנת, משווקת, יועצת או מתווכת של שירותים בנקאיים ו/או פיננסיים ואינה מציגה עצמה ככזו. FeezBack מהווה פלטפורמת עזר בלבד המספקת מידע בלבד עבור משתמשיה ועשויה להציג להם מעת לעת מוצרים מותאמים לצרכיהם. האמור באתר, לרבות המידע הנשלח ללקוח, אינו מהווה הצעה, שידול, ו/או ייעוץ לביצוע עסקאות עם כל צד ג' שהוא.
 2. אין במידע באתר ובתכנים המצויים באתר משום ייעוץ לרכישה או הפסקה של שירותים ו/או לביצוע פעולות ועסקאות ו/או לביצוע להשקעה – בין במישרין ובין בעקיפין. כן, בהסכמתך לתנאי שירות אלה הינך מודע לכך כי על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995, רשאי לתת ייעוץ רק מי שהוסמך לכך על פי חוק והמורשה מרשות לניירות ערך ואילו החברה איננה גוף כזה ואינה מספקת שירותי ייעוץ השקעות מכל סוג שהוא.
 3. FeezBack הינה כלי עזר המספק מידע בלבד. מטבע הדברים, בהתקשרות ובקבלת החלטות בנוגע לשירותים הבנקאיים או הפיננסיים שברשותך או שירותים חדשים אותם אתה מעוניין לרכוש קיימים תנאים ושיקולים רבים נוספים השונים מספק שירות אחד למשנהו. בטרם תתקשר לרכישת שירותים בנקאיים או פיננסיים עלייך לשקול היטב את משמעות העסקה, יתרונותיה וחסרונותיה של כל הצעה, ואין להסתמך אך ורק על המידע המסופק באתר אלא להפעיל שיקול דעת עצמאי.
 4. פיזבק עשויה להציג בפניך מזמן לזמן פרסומים של צדדים שלישיים עימם יש לנו התקשרויות בפלטפורמה וכן בערוצים נוספים. שים לב כי המידע המופיע באתר לגבי תנאי השירותים הפיננסים המוצעים איננו כולל את כלל המוצרים וההצעות הקיימים בשוק בכל זמן, אלא הצעות מטעם שותפיה של FeezBack והצעות נוספות. משכך בנוסף למוצרים והשירותים אשר הוצגו בפניך עשויים להיות בשוק מוצרים או שירותים עדיפים. החברה אינה מתחייבת כי המידע כולל את המחירים הנמוכים ביותר הנהוגים בספק השירות שלך או אצל מתחריו ואף איננה מתחייבת כי אין חלופות זולות יותר בשוק.
 5. בכל התקשרות לרכישת שירות או מוצר פיננסי על הספק לספק לך ועליך לבחון ולקבל מהספק פירוט מלא של תנאי העסקה. ככל שתבחר להתקשר עם הספק ולצרוך את שירותיו תקבל ממנו הצעה מלאה והתקשרותך תבוצע באופן ישיר עם הספק. פיזבק איננה ולא תהיה צד, ישיר או עקיף, להתקשרות ולא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לך, אם ייגרם לך, כתוצאה מההתקשרות או ההצעה האמורה.
 6. פיזבק עשויה להציג בפניך מידע מתקדם כגון מידע לגבי פוטנציאל חיסכון או עלויות משוערות. שים לב כי מידע זה מוצג ככלי עזר בלבד. מידע זה מבוסס על נתוני הצריכה בתקופה קודמת (אשר עשויים כמובן להיות שונים מצריכתך בעתיד) כפי שמופיעים בדוח שהעלת, על תנאים מחירים שנמסרו על ידי צדדים שלישיים ועל מידע אשר מטבעו משתנה על פני זמן (כגון שערי מטבע, דמי ניהול, עמלות ומחירים שונים). בנוסף, עשויים להיות פרמטרים או שיקולים נוספים שלא נבחנו ולא נלקחו בחשבון, עמלות נוספות או עלויות עקיפות אחרות וכן עשויות להיות הצעות זולות יותר שלא נבחנו על ידי הפלטפורמה או שירותים נוספים שעשויים להיות רלוונטיים עבורך. לפיכך, החיסכון או העלויות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי ממה שהוצג בין היתר בגלל שינויים בהיקף או תמהיל השירותים הנצרכים על ידך, שינויים מחירים אצל ספקי השירות, שינויים אחרים בשירותים או בשוק וכן תנאים ושיקולים נוספים שאינם נלקחים בחשבון במסגרת ביצוע האומדן.
 7. חלק מהמידע במערכותיה של FeezBack נאסף ומעובד על בסיס המשתמשים אשר עושים שימוש בשירותיה באותה העת, אינו כולל את כל לקוחות הספקים ומטיבו משתנה כל הזמן ותלוי במשתנים רבים. בנוסף, חלק מהמידע המופיע במערכת מתקבל ישירות מספק השירות הרלוונטי, ומוצג בהתאם למה שהספק מסר, מידע זה עשוי להיות מידע כללי ולא בהכרח מקיף את כל תנאי ההתקשרות בהתייחס בין למגוון הנסיבות ולנתונים הרלוונטיים, אשר באופן טבעי משתנים ממשתמש למשתמש.
  שימוש בשירותי החברה אינו בגדר תחליף בדיקה עצמאית או התייעצות עם איש מקצוע ככל שנדרש.
 8. הסכמתך לתנאי השימוש מהווה הסכמתך לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב- 1982. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח או להציג מעת לעת עדכונים, פרסומים ו/או חומרים אחרים למשתמשיה באמצעות הדואר האלקטרוני שנתנו בעת הרשמם לשירות. בכל מקרה בו תחליט כי אינך מעוניין לקבל את הדיוור או השירות כאמור, עליך להודיע לחברה בכתב לכתובת info@feezback.com ואנו נסיר אותך מרשימת התפוצה.
 9. הינך מצהיר ומתחייב כי קראת את מדיניות הפרטיות של החברה וכי אתה מסכים לתנאיה. שים לב כי הינך רשאי, למחוק את המידע המזהה שלך מהדוחות לפני שליחתם ולהירשם לשירות באמצעות כתובת מייל שאינה מזהה אותך. פרטים אלה אינם נדרשים לחברה לשם מתן השירותים.
 10. כאשר הינך מעביר אלינו דוח, הינך מתחייב כי הדוח הינו הדוח השנתי אשר קיבלת מהבנק וכי לא בוצעו בו שינויים וכן כי הדוח הינו שלך או כי קיבלת את הסכמת בעל הדוח באופן הנדרש לפי כל דין. בהעברת הדוח הינך מקנה לחברה זכות לעשות שימוש במידע הנמצא בדוח, לערוך עיבוד וכן לעשות בו כל שימוש אחר. הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה (ובכפוף לתנאי הפרטיות). הינך מצהיר ומתחייב כי לא יהיו לך כל דרישות ו/או טענות ביחס לעניין זה, ובכלל זאת לא יועלו טענות בגין זכויות קנייניות ו/או מסחריות שלך במידע ו/או בשירותי החברה ונכסיה.
 11. השימוש בכלים שונים אשר החברה פיתחה ואשר החברה תפתח מזמן לזמן על מנת לסייע למשתמשיה, כגון הכלי להסרת פרטים מתעודת הזהות הבנקאית, הינו באחריותך בלבד. שים לב כי יתכנו תקלות ומקרים בהם הסרת פרטים לא תבוצע באופן מלא. לפיכך, התוכנה תציג לך את הדוח כפי שהוא יופיע לאחר הסרת הפרטים ועליך לוודא, בטרם שליחתו לחברה, כי הפרטים שאינך מעוניין שימסרו אכן הוסרו מהדוח. החברה אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף אשר יגרם עקב או בקשר עם השימוש בכלים אלה. ההכלים מסופקים AS IS ולא תעלה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר עם השימוש בהם.
 12. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירותים בכל מקרה בו תהא סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי המידע שמסרת אינו אמיתי, שלם או נכון, ומבלי שתידרש לתת הודעה מוקדמת בעניין.
 13. הינך מתחייב שלא לעשות שימושים אסורים באתר, בפלטפורמה או בדוח שהופק עבורך או בכל מידע אחר. שימושים אסורים כוללים בין היתר: (א) שימושים אשר הינם אסורים לפי כל דין; (ב) העתקה או שינוי של מידע המופיע באתר; (ג) פגיעה או הפרת פרטיותו של אדם כלשהו; (ד) פגיעה בדרך כלשהי בפעילותו של האתר או הפלטפורמה; (ה) כל שימוש מסחרי באתר; (ו)משלוח נתונים ו/או מידע שאינם מדוייקים ו/או כוזבים ו/או מסולפים ו/או מטעים ו/או שקריים (ז) משלוח נתונים ו/או מידע שיש בהם כדי להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים, כגון תוכנות מזיקות, שורות קוד, וירוסים, "סוס טרואיני" או כל תוכנה אחרת שיש בה כדי לפגוע במהלך התקין של האתר והשירות הניתן בו.
 14. שים לב כי הודעת הדואר האלקטרוני שתקבל עם הלינק לדוח שלך הינה אישית, לחיצה על הלינק תוביל לדוח האישי שלך. לפיכך, אין להעביר הודעה זו לאף אדם שאינך רוצה שיראה את הדוח האישי שהפקנו עבורך. החברה לא תהיה אחראית לשימוש בלתי מורשה שייעשה כל צד ג' בדוח האישי ולכל נזק שיכול שיגרם לך כתוצאה מכך.
 15. האתר, הפלטפורמה, השירותים, המידע וכל זכויות הקניין הרוחני בקשר אליהן הינן נכס של החברה ושל החברה בלבד. כל שימוש בהם כפוף להסכמה מראש ובכתב של החברה.
 16. החברה אינה מתחייבת לזמינות האתר והשירותים בכל עת.
 17. אנו עושים מאמץ לספק ללקוחותינו את השירות באופן מהיר ויסודי, שים לב כי עריכת הדוח ושליחתו עשויה לערוך מספר ימים.
 18. החברה תבצע תיקונים, שיפורים ו/או שינויים מעת לעת באתר ובשירותים ושומרת לעצמה את הזכות לבצע שינוים תיקונים ושיפורים אלה בכל זמן ואף להפסיק זמנית או לצמיתות את פעילות האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 19. החברה אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף אשר יגרם עקב או בקשר עם השימוש בשירותיה. השירותים מסופקים AS IS ועל אחריות הלקוח בלבד ולא תעלה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין האמור.
 20. החברה רשאית לחסום או להקפיא גישה לשירותים מסויימים או לכלל השירותים לכלל הלקוחות או ללקוחות ספציפיים, לרבות לקוחות שעשו שימוש בשירותי האתר בעבר, מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה מוקדמת.
 21. החברה רשאית לשנות תנאי שימוש אלה (לרבות בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. השינוי יכנס לתוקפו עם העלאתו לאתר החברה. השימוש באתר יהיה כפוף לתנאי השימוש החדשים באותה העת ולפיכך עליך לקרוא את תנאי השימוש בכל פעם שהינך עושה שימוש באתר זה ו/או בדוחות העדכון הנשלחים אלייך מעת לעת.
 22. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין או סוג שהוא שייגרם לך ו/או למחשב ו/או לציוד אחר כתוצאה מהשימוש באתר ומקבלת הדוחות ו/או כתוצאה משמירת מידע במחשבך, לרבות תוכנות ושורת קוד.
 23. הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הוצאה, הפסד, תשלום ו/או אובדן רווח שייגרמו להם, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך ו/או על ידי מי מטעמך.
 24. אי תקפותה ו/או ביטולה ו/או בטלותה של הוראה כלשהי מהוראות תנאי השימוש לא תפגע בתוקף המלא של כל יתר ההוראות.
 25. על שירותי החברה יחול הדין הישראלי בלבד וסמכות שיפוט בלעדית תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.